Aktualności

Aktualnosc l aktualnosc l zrzut ekranu 2024 01 19 o 15.33.07

Dokładny opis wydarzeń związanych z Kamienicą

Szanowni Państwo, przedstawiamy dokłądną chronologię wydarzeń i problemów związanych z budynkiem, w którym znajduje się teatr. Wszystkie poniższe informacje są poparte dokumentami. W miarę zdobywania kolejnych informacji będziemy uzupełniać ten artykuł. Zwracamy się do Państwa z prośbą o zapoznanie się ze sprawą oraz wsparcie nas poprzez podpisanie petycji.

 

 1. W latach 2004-2009 Teatr Kamienica powstaje w nieużywanych piwnicach budynku przy Al. Solidarności 93 w Warszawie, a adaptację, remont i w znacznej mierze budowę Emilian Kamiński i Justyna Sieńczyło finansują ze sprzedaży swojego majątku prywatnego. Duża część budżetu została przeznaczona na naprawę fundamentów, których stan według ekspertyzy budowlanej zagrażał bezpieczeństwu całego budynku. 

 2. Od 2009 roku, opierając się na wcześniejszych obietnicach Emilian Kamiński podejmuje starania o uregulowanie stanu prawnego pomieszczeń wykorzystywanych przez Teatr, w tym o zgodę na ich wykupienie od m.st. Warszawy. Pomieszczenia kamienicy przy Al. Solidarności 93 nie były przedmiotem roszczeń, ponieważ własność całego budynku przeszła na miasto jeszcze przed II Wojną Światową.

 3. Początkowo dobre relacje z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej zadowolonym z przeobrażenia piwnic i całej kamienicy, w tym dziedzińca, owocują propozycją nabycia powierzchni niemieszkalnej na strychu w zamian za  udział w odrestaurowaniu całego budynku. Znajduje to oparcie w podjętej w dniu 16 grudnia 2008 roku przez Wspólnotę uchwale nr 10/2008, w której wyrażono, co do zasady, zgodę na adaptację strychów, po której nastąpić miało przeniesienie własności powstałych lokali. Teatr, zastanawiając się nad miejscem dla uczniów szkoły rzemiosł teatralnych, wyraża początkowo zainteresowanie, ale z powodu ekspertyz budowlanych i uwzględniając głos sąsiedniej wspólnoty Mieszkaniowej w 2010–2011 roku trwale rezygnuje z planów zagospodarowania strychu.  

 4. W dniach 23–29 lutego 2012 roku w Urzędzie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy odbyły się spotkania, w których uczestniczyli przedstawiciele m.st. Warszawy oraz Wspólnoty i przedstawiciele oferentów nadbudowy, adaptacji i zakupienia powierzchni strychowej. Postanowili oni, że na inwestora nadbudowy została wybrana firma Geo Capital S.A (KRS 0000337254, po przekszatałceniu Geo Capital sp. z o.o.  KRS 0001006900). Spółka ta proponuje cenę 3.400 zł/m2, ale pomimo że inny oferent proponował cenę 4.300 zł/m2, Geo Capital S.A. wygrywa, gdyż ówcześni przedstawiciele miasta „znają” go z inwestycji przy ul. Hożej w Warszawie (gdzie ma „bardzo dobre opinie”) i spotkania przy jednej ze Wspólnot. Obecnie (2024) przedstawiciele Spółdzielni budynku przy ul. Hożej 57 zwrócili się do Teatru z prośbą o pomoc w podobnych problemach ze spółką Geo Capital.

 5. W dniu 4 kwietnia 2012 roku Wspólnota podjęła uchwałę nr 2/2012 w sprawie zgody na nadbudowę budynku i powstanie nowej powierzchni około 1.050 m.kw. oraz określenia inwestora, którym została Geo Capital S.A. Uchwała została podjęta dzięki głosowi oddanemu przez przedstawiciela Miasta. 

 6. W dniu 19 kwietnia 2012 roku Geo Capital S.A. złożyła Zarządowi Wspólnoty oświadczenie, że z powodów formalnoprawnych niezależnych od spółki, rezygnuje z realizacji nadbudowy.

 7. W dniu 1 grudnia 2012 roku Zarząd Wspólnoty (w składzie bez Emiliana Kamińskiego, mimo że był on wtedy członkiem Zarządu Wspólnoty) udziela pełnomocnictw Markowi Gut do podpisywania w imieniu Wspólnoty korespondencji do organów administracji (Marek Gut był w lutym 2012 roku jednym z pełnomocników m.st. Warszawy, którzy wybrali spółkę Geo Capital S.A. na inwestora w Kamienicy).

 8. W dniu 23 kwietnia 2013 roku, bez dodatkowych oświadczeń i negocjacji po powyższej rezygnacji, przed notariuszem Wojciechem Zieleniewskim w Warszawie, za Rep.A nr 2291/2013 Wspólnota zawarła ze spółką Geo Capital S.A. „Umowę przedwstępną ustanowienia odrębnej własności lokali i ich sprzedaży oraz umowę inwestycyjną”.

 9. W dniu 20 grudnia 2013 roku, przed notariuszem Wojciechem Zieleniewskim, za Rep. A nr 7513/2013 został sporządzony akt notarialny dokumentujący „Umowę ustanowienia odrębnej własności lokali i ich sprzedaży”, dotyczący wyodrębnienia i sprzedaży na rzecz Geo Capital S.A. nowopowstałego lokalu nr 40 o powierzchni 80 m.kw., za cenę 272.000 złotych (o zawarciu umów nie poinformowano Emiliana Kamińskiego jako Członka Zarządu). Geo Capital miał najpierw dokonać adaptacji powierzchni na strychu na lokale mieszkalne, a dopiero potem miała zostać przeniesiona własność. W dniu 15 stycznia 2014 roku ten sam notariusz aktem notarialnym Rep. A nr 294/2014, udokumentował ustanowienie odrębnej własności lokali i sprzedaż na rzecz Geo Capital S.A. siedmiu kolejnych nowopowstałych lokali nr 9, 10, 19, 20, 29, 30, 39, za łączną cenę 3.298.000 złotych (o zawarciu umów nie poinformowano Emiliana Kamińskiego jako Członka Zarządu). W Umowie sprzedaży zamieszono zapis o dokonaniu potrącenia wzajemnych wierzytelności (czyli o umorzeniu) – należnej Wspólnocie z tytułu ceny sprzedaży i Geo Capital z tytułu wykonanych prac, do których nie doszło. Według informacji przekazanych przez Geo Capital do postępowania w sprawie ogłoszenia upadłości z wniosku zarządcy przymusowego (WA1M/GU/6/2021 SR dla m.st. Warszawy) roszczenia Wspólnoty wobec Geo Capital z tytułu zapłaty ceny zostały wykreślone z ksiąg tej spółki jako przedawnione.

 10. W dniu 1 kwietnia 2014 roku Geo Capital S.A. przeniosła własność lokali 40, 9, 10, 19, 20, 30, 39 na rzecz utworzonych spółek zależnych. (lokal 29 pozostał własnością Geo Capital). Wszystkie spółki posiadają ten sam adres - ul. Marszałkowska 84/92 lok. 117, 00-514 Warszawa. Spółki noszą następujące nazwy:

  1. INTIQAM - zemsta ( w jęz. azerski)

  2. KISASI - zemsta (w jęz. suahili)

  3. GLUMAC - aktor (chorwacki / serbski)

  4. KAZALISTE - teatr (chorwacki/ serbski)

  5. KUSHINDA - pokonać (suahili)

  6. ODIO– nienawidzę/ nienawiść (łacina/ włoski).

  7. 2AK

 11. W dniu 2 czerwca 2014 roku Wspólnota Mieszkaniowa podejmuje uchwałę nr 13/2014, w której wyraża zgodę na przebudowę ok. 220 m2 piwnic w Kamienicy oraz sprzedaż powiązanej z Geo Capital S.A. spółce Fire Security sp. z o.o., a projekt przebudowy sporządzany jest dla Geo Capital S.A. w listopadzie 2014 roku i przewiduje powstanie lokalu gastronomicznego w oparciu o zewnętrzny catering, a na cele lokalu dokonać się ma odgrodzenie pomieszczeń zajmowanych przez Teatr „przegrodami budowlanymi” w sposób, który praktycznie uniemożliwia prowadzenie Teatru.

 12. W dniu 6 czerwca 2014 roku Wspólnota Mieszkaniowa zawiera z Fire Security sp. z o.o. umowę przedwstępną sprzedaży ok. 220 m2 piwnic w Kamienicy.

 13. W dniu 6 czerwca 2014 roku Miasto Stołeczne Warszawa kieruje do Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście Północ zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej przy sprzedaży powierzchni strychu Kamienicy -  w dniu 21 grudnia 2015 roku Teatr kieruje własne zawiadomienie, a sprawa jest przekazana do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, która 4 lutego 2021 roku kieruje akt oskarżenia do Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie przeciwko reprezentantom stron umów sprzedaży pomieszczeń na strychu kamienicy przy al. Solidarności 93 – w dniu 26 lutego 2024 roku o godzinie 9.00 na sali 244 planowana jest ostatnia rozprawa za sygnaturą II K 252/21 (ul. Marszałkowska 82). 

 14. W dniu 3 grudnia 2014 roku Wspólnota Mieszkaniowa wnosi do Sądu pozew o eksmisję Teatru z pomieszczeń piwnicznych.

 15. W dniu 10 marca 2015 roku m.st. Warszawa wnosi do Sądu Okręgowego w Warszawie pozew o stwierdzenie nieważności umów przenoszących własność powierzchni na strychu kamienicy ze wspólnoty na spółkę Geo Capital S.A. – Sąd ten stwierdził nieważność umów ze względu na przekroczenie zakresu umocowania, którego pozwana Wspólnota udzieliła zarządowi na mocy uchwały nr 2/2012 z uwagi na objęcie umowami lokali niemieszkalnych, zamiast, jak w uchwale, mieszkalnych oraz brak koniecznego udziału przedstawiciela m.st. Warszawy przy umowie, która musiała przewidywać także ustanowienie prawa użytkowania wieczystego dla nowopowstałych lokali, a obecnie, po dwóch wyrokach Sądu Najwyższego, sprawa ma zostać rozpoznana przez Sąd Apelacyjny w Warszawie za sygnaturą VI ACa 1719/23 w dniu 14 lutego 2024 roku, o godzinie 9:40 na sali 209 (ul. Inflancka 4c bud. D).

 16. W żadnym z postępowań sądowych, które wytaczane były Emilianowi Kamińskiemu za wypowiedzi do mass mediów o sytuacji Teatru i próbach wyrzucenia Teatru z Kamienicy, nie uznano go za winnego przestępstwa pomówienia.

 17.  Inne postępowania sądowe, w których Teatr domaga się uchylenia krzywdzących go uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej (uchwały te podjęte zostały z pominięciem głosu m.st. Warszawy posiadającego 64,59% udziału uprawniającego do głosowania, a przed wprowadzeniem w życie kwestionowanych uchwał posiadało nawet 79,85% udzaiłu) pozostają zawieszone do czasu przesądzenia nieważności umów sprzedaży pomieszczeń na strychu Kamienicy.

Obecnie los Teatru zależy w dużej mierze od Pana Tomasza Bratka – Wiceprezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, który nadzoruje sprawy mienia m.st. Warszawy i to jego decyzja przesądzi, czy będzie możliwe zbycie na rzecz Teatru Kamienica pomieszczeń przez niego odrestaurowanych i koniecznych do jego funkcjonowania, a także zabezpieczenia jego przyszłości. Jednocześnie istotna jest też postawa Miasta w procesie, który wytoczyło o stwierdzenie nieważności umów o zbyciu na rzecz spółki Geo Capital SA części wspólnych na strychu kamienicy. 

Podsumowując, Miasto udzieliło w 2012 r. zgody na sprzedaż strychów za obietnicę remontu spółce Geo Capital SA. Niestety, w tym czasie Miasto nie zdążyło przed zmianą prawa w 2016 sprzedać terenu piwnic Teatrowi Kamienica, co uniemożliwiło zabezpieczenie go w przypadku dalszej aktywności Geo Capita SA.

Poniżej znajdą Państwo materiały w mediach dotyczące sprawy:

UWAGA! TVN

Gazeta.pl

Wprost

PAP

Dwójka Polskiego Radia

Wysokie Obcasy

Twój Styl