Aktualności

Aktualnosc l 20161018 103644

Regulamin konkursów

Regulamin konkursów na www.facebook.com/TeatrKamienica/.

§1. Organizator konkursów na www.facebook.com/TeatrKamienica/

1. Organizatorem Konkursu jest Teatr Kamienica Fundacja Wspierania Twórczych Inicjatyw Teatralnych ATUT i S-ka Sp.K. NIP 521 35 15 802 z siedzibą ul Belwederska 3/50 00-761 Warszawa adres do doręczeń Teatr Kamienica al. Solidarności 93 00-144/TEATR Warszawa (zwany dalej „Organizator”). 
2. Konkursy są przeprowadzona na profilu www.facebook.com/TeatrKamienica.
3. Regulamin  stanowi podstawę organizacji i przebiegu Konkursu i określa prawa i obowiązki jego Uczestników.
4. Regulamin Konkursu jest dostępny w kasie Teatru Kamienica przy al. Solidarności 93 Warszawa)

§2. Uczestnictwo w Konkursie

1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające warunki określone w Regulaminie.
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, jak również członkowie ich rodzin (wstępni, zstępni, powinowaci)
3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
4. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie konkursowe nie narusza praw autorskich osób trzecich.
5. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoimi utworami oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wykonać zadanie konkursowe, polegające na udzieleniu odpowiedzi na pytanie zadane w poście na tablicy www.facebook.com/TeatrKamienica/
2. Za moment dokonania zgłoszenia konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na serwerze, czyli data dodania komentarza lub wiadomości.
3. Jedna osoba może przesłać jedno zgłoszenie.
4. Z chwilą przesłania Pracy Konkursowej, autorzy Prac Konkursowych udzielają Organizatorowi Konkursu nieograniczonej czasowo ani terytorialnie bezpłatnej licencji z prawem udzielania sublicencji do korzystania z utworu/ów w postaci przesłanych prac oraz uprawnienia do wykonywania praw zależnych jak i zezwalania na wykonywanie praw zależnych – w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, jego promocją oraz reklamą i podsumowaniem, w tym publikacji utworu/ów na stronie internetowej Organizatora i jego stron w serwisach społecznościowych. 


§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród Uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.
2. Wyboru zwycięzców Konkursu dokona Jury, w skład którego wejdą osoby ustalone przez Organizatora.
3. Wyniki zostaną opublikowane w ciągu 48 godzin od zakończenia konkursu.

§ 5. Nagrody w Konkursie

1. Sponsorem nagrody w Konkursie jest Teatr Kamienica
2. Zwycięzcami Konkursu będzie osoba albo osoby, które wybierze Jury na podstawie swojej decyzji. Nagrodami są zaproszenia na spektakle wskazane przez Organizatora.

3. Nie istnieje możliwość zamiany nagród na ich równowartość w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.
4. Jeżeli Zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego zwycięzcy Konkursu.
5. Udział w Konkursie i przesłanie pracy konkursowej jest jednoznaczne z prawem do wykorzystania jej przez Organizatora w celach promocyjnych.
6. Przesyłając pracę konkursową, Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
7. Nagrody można odebrać w kasie teatru, najpóźniej 15 minut przed rozpoczęciem spektaklu, na który przyznano nagrody. O przyznaniu nagród Zwycięzcy zostaną poinformowani wpisem pod postem konkursowym. Zwycięzca zostanie poproszony o udostępnienie swoich danych osobowych niezbędnych do przesłania mu wszelkich informacji związanych z wydaniem i odbiorem nagrody oraz uzupełnienia niezbędnej dokumentacji. 

§ 6. Odpowiedzialność Organizatora

1. Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu i przebieg Konkursu. Organizator i Sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia pism i nagród przez podmioty trzecie. Organizator i Sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za zmianę danych uniemożliwiającą powiadomienie o wygranej, a także za nieodebranie nagrody osobiście. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody.
2. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 7 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieuwzględnienia jej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych po terminie, o którym mowa powyżej, jak również reklamacji niespełniających innych wymogów wskazanych w ust. 2. 
4. Złożone reklamacje, spełniające wymogi, o których mowa w ust. 2, rozpatrywane będą w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym w terminie 30 dni od rozpatrzenia reklamacji. 

§ 7. Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu, przerwania konkursu, zmiany czasu jego trwania a także o możliwości nieprzyznaniu części bądź wszystkich nagród, bez podania uzasadnienia.
3. Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
4. W sprawach nieuregulowanych regulaminem decyzję podejmuje Organizator.

5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).